huisapotheker - Maggie De Block aan het woord

interview met Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Na veel onderhandelen en gecijfer kwam er uiteindelijk een evenwichtig meerjarenkader uit de bus dat de toekomst van de apotheker moet bepalen. Een akkoord tussen de vertegenwoordigers van de apothekers, de mutualiteiten en uiteraard minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Net zoals bij de andere partijen lag haar focus op een hoogstaande kwalitatieve gezondheidszorg voor de patiënt binnen een efficiënte budgettering. We vroegen haar wat het concept ‘huisapotheker’ precies gaat betekenen voor de burger. 

 

Wat is het belang van de huisapotheker in de globale gezondheidszorg?

De bedoeling is dat de huisapotheker de patiënt nog individueler gaat begeleiden. Heel concreet wil dat zeggen dat hij of zij niet alleen het medicatieschema gaat opmaken maat het ook (pro)actief gaat analyseren en hulpmiddelen zal aanreiken om de therapietrouw te verhogen. Naargelang de problematiek zal de huisapotheker je een begeleidingsgesprek kunnen voorstellen over bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde medicatie, hoe je de therapie trouwer kunt volgen of over een specifiek ziektebeeld. Op die manier kan de huisapotheker een actieve rol opnemen in de omslag die we willen gaan maken naar een geïntegreerde chronische zorg voor een betere gezondheid.

 

Welke veranderingen mag men verwachten t.o.v. vroeger?

Een patiënt die een huisapotheker aanduidt, kan vanaf dan rekenen op de opvolging van zijn of haar geneesmiddelengebruik. Het medicatieschema wordt daarbij de belangrijkste leidraad en zal niet alleen ter beschikking staan van de patiënt maar ook van het zorgteam waarmee de patiënt een therapeutische relatie heeft. Zo’n schema bevat o.a. informatie over de dosering, de duur van de behandeling en de innamemomenten maar ook belangrijk advies over hoe je de geneesmiddelen precies moet gebruiken. Enerzijds geeft het schema de therapeutische intentie van de arts omtrent de medicatiebehandeling weer. Maar anderzijds is het ook een geheugensteuntje voor de patiënt zodat die zijn of haar geneesmiddelen correct en tijdig kan nemen.

 

Hoe zal de patiënt het verschil merken?

Als je vandaag als patiënt een specialist raadpleegt of een andere arts dan jouw gebruikelijke, dan heeft die in het beste geval een gedeeltelijk zicht op jouw actieve medicatie. Dat geldt trouwens ook voor een geplande of ongeplande opname in het ziekenhuis. Terwijl het net nuttig is dat je bij ontslag uit het ziekenhuis een up-to-date medicatieschema kunt meenemen naar huis. Op termijn kunnen we zo de problemen vermijden die ontstaan wanneer er meerdere zorgvertrekkers betrokken zijn. Het volledige en geactualiseerde medicatieschema is dus van wezenlijk belang voor de volksgezondheid.

 

Heeft het concept een financiële impact op de gezondheidszorg of voor de patiënt?

Neen, de huisapotheker biedt je weliswaar een extra dienstverlening aan maar daar hoef je als patiënt niet voor te betalen. Op de langere termijn verwacht de overheid wel positieve effecten op het gezondheidszorgbudget. De analyse van het medicatieschema zal de huisapotheker in de toekomst de mogelijkheid geven om specifieke begeleiding voor goed geneesmiddelengebruik voor te stellen. Daardoor kunnen we stappen vooruit zetten op het vlak van therapietrouw, gezondheidsvaardigheid en de problemen die voortvloeien uit het gebruik van meerdere geneesmiddelen. Stuk voor stuk probleemgebieden die aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen voor zowel de patiënt als de samenleving. Een groot deel daarvan is echter vermijdbaar. De apotheker kan dus een belangrijke bijdrage leveren maar dan is een duurzame relatie met de chronische patiënt vereist. En dat is precies wat het concept ‘huisapotheker’ voor ogen heeft.

 

"De apotheker staat dicht bij de patiënt en heeft dus een belangrijke sleutel in handen."

 

Hoe ziet u de rol van de apotheker in de toekomst?

We staan voor enorme uitdagingen in de gezondheidszorg. Er is de toename van het aantal chronisch zieken die vaak elke dag meerdere medicijnen moeten nemen, een bevolking die vergrijst, de digitalisering van de zorg maar ook de patiënt zelf heeft steeds hogere verwachtingen. Daarom moeten we meer dan ooit waakzaam blijven voor een kwalitatieve en veilige aflevering van geneesmiddelen en patiënten behoeden voor een overmatig geneesmiddelengebruik. 

Apothekers staan dicht bij de patiënt en hebben dus een belangrijke sleutel in handen om die uitdagingen aan te gaan. Daarom willen we de taak van de apotheker in de toekomst verder verschuiven van administratieve en logistieke dienstverlening naar persoonlijke farmaceutische zorg en individuele opvolging van patiënten. Zij zullen steeds meer aandacht gaan besteden aan gezondheidsvoorlichting en preventie, patiënten actief begeleiden naar een betere therapietrouw, nauwer samenwerken met huisartsen om samen de kwaliteit van het geneesmiddelengebruik te verbeteren en extra aandacht besteden aan medicatiebegeleiding.

 

Bestaat het concept ‘huisapotheker’ ook in het buitenland?

Het concept ‘huisapotheker’ op zich bestaat niet in andere landen. In sommige landen zoals Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn er wel gelijkaardige initiatieven om de geprivilegieerde relatie met een apotheker naar keuze te bestendigen. Maar ons model is geen copy-paste van een buitenlands voorbeeld.

 

Gaat u ook zelf uw huisapotheker aanduiden?

Dat is al gebeurd.